Vai trò của kết nối trong kinh doanh đối với kết quả xuất khẩu của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Authors

  • Vo Van Dut Can Tho

DOI:

https://doi.org/10.57110/jebvn.v3i3.228

Abstract

Nghiên cứu nhằm mục tiêu xem xét các kết nối trong kinh doanh ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Việt Nam như thế nào thông qua sử dụng dữ liệu từ Tổ chức Nghiên cứu Châu Âu khảo sát 2.628 DNNVV đang hoạt động trong 18 lĩnh vực sản xuất và dịch vụ trên 10 tỉnh thành tại Việt Nam. Mô hình hồi quy OLS được sử dụng để kiểm định vai trò của các kết nối trong kinh doanh và các yếu tố kiểm soát khác đến kết quả xuất khẩu của các DNNVV. Kết quả cho thấy, các doanh nghiệp kết nối nhiều đơn vị khác lĩnh vực và các tổ chức tài chính sẽ làm giảm kết quả xuất khẩu. Ngoài ra, các yếu tố như quy mô doanh nghiệp, mức độ đầu tư vào R&D, kết nối chính trị và thuê ngoài cũng ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu. Từ đó, bài viết đề xuất một số hàm ý hỗ trợ tăng cường kết quả xuất khẩu cho các DNNVV tại Việt Nam.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Borgatti, S.P. & Foster, P. (2003). The Network Paradigm in Organizational Research: A Review and Typology. Journal of Management, 29(6), 991-1013. DOI: https://doi.org/10.1016/S0149-2063_03_00087-4

Burt, R.S. (1992). Structural Holes. The Social Structure of Competition, Harvard University Press: Cambridge Mass. et London England. DOI: https://doi.org/10.4159/9780674029095

Li, C. (2020). Enhancing or Inhibiting: The Impact of Investment in Political Ties on the Link between Firm Innovation and Productivity. International Business Review, 29, 101636 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2019.101636

Nguyen, H.L. et al. (2019). Control, Innovation and International Joint Venture Performance: The Moderating Role of Internal and External Environments. International Business Review 28(6), 101591. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2019.101591

Quy, N.T. (2019). Social Capital and Business Performance of Enterprises in Case of Small and Medium Sized Enterprises of Vietnam. Journal of Finance - Marketing, 55, 38-48.

Palmer, D.A. et al. (1993). Late Adoption of the Multidivisional Form by Large U.S. Corporations: Institutional, Political and Economic Accounts. Administrative Science Quarterly, 38(1), 100. DOI: https://doi.org/10.2307/2393256

Peng, M.W. & Luo, Y. (2000). Managerial Ties and Firm Performance in a Transition Economy: The Nature of a Micro-Macro Link. Academy of Management Journal, 43, 486-501. DOI: https://doi.org/10.5465/1556406

Pennings, J.M. et al. (1998). Human Capital, Social Capital, and 35 Firm Dissolution, Academy of Management Journal, 41(4), 425-440. DOI: https://doi.org/10.2307/257082

Petersen, M. & Rajan, R. (1994). The Benefits of Lending Relationships: Evidence from Small Business Data. Journal of Finance, XLIX, 3-37. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1994.tb04418.x

Sami, P. et al. (2019). The Effect of Political and Business Ties on Firm Performance: The Mediating Role of Product Innovation. Management Research Review, 42, 778-796. DOI: https://doi.org/10.1108/MRR-12-2017-0439

Shahzad, F. et al. (2021). Political Connections and Firm Performance: Further Evidence Using a Generalized Quantile Regression Approach. IIMB Management Review, 33, 205-213. DOI: https://doi.org/10.1016/j.iimb.2021.08.005

Takeishi, A. (2001). Bridging Inter-and Intra-Firm Boundaries: Management of Supplier Involvement in Automobile Product Development. Strategic Management Journal, 22(5), 403-433. DOI: https://doi.org/10.1002/smj.164

Vo, D.V. et al. (2022). The Role of R&D Intensity on the Export Intensity of Enterprises in Transition Economy: The Case of Vietnam. Asian Journal of Business and Accounting, 15(1), 281-309. https://doi.org/10.22452/ajba.vol15no1.9 DOI: https://doi.org/10.22452/ajba.vol15no1.9

Vo Van Dut (2016). Relationship between Economic Distance, Geographic Distance and Export Intensity of Multinational Enterprise Subsidiaries in Vietnam. VNU Journal of Science: Economics and Business 32(1), 48-56.

Wang, T. et al. (2019). The Double-edged Sword Effect of Political Ties on Performance in Emerging Markets: The Mediation of Innovation Capability and Legitimacy. Journal of Asia Pacific Journal of Management, 38, 1003-1030. DOI: https://doi.org/10.1007/s10490-019-09686-w

Wu, J. et al. (2021). Top Management Team’s Formal Network and International Expansion of Chinese Firms: The Moderating Role of State Ownership and Political Ties, International Business Review, 30, 101803. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2021.101803

Published

25-06-2023

Abstract View

29

PDF Downloaded

21

Pages

How to Cite

Dut, V. V. (2023). Vai trò của kết nối trong kinh doanh đối với kết quả xuất khẩu của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. VNU University of Economics and Business, 3(3). https://doi.org/10.57110/jebvn.v3i3.228

Issue

Section

Short Communication