Chính sách truy cập mở

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh cho phép truy cập tự do ngay sau khi xuất bản đối với các nội dung đăng tải trên Tạp chí. Tất cả các bài báo được hiển thị miễn phí để đọc và tải xuống. Độc giả được khuyến khích đọc, tải về, nhân bản, chia sẻ, in ấn, tìm kiếm hoặc kết nối với bản toàn văn của tất cả các bài báo được công bố trên Tạp chí mà không phải trả bất kỳ chi phí nào. Độc giả cũng được phép sao chép, phân phối lại, hòa trộn, chuyển đổi và phát triển các công trình được Tạp chí xuất bản cho các mục đích hợp pháp và phi thương mại khác, phù hợp với các điều khoản ràng buộc của Giấy phép Creative Commons Attribution-Non-Commercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).