Kiểm soát và xử lý đạo văn

Các yêu cầu cơ bản để các tác giả tránh lỗi đạo văn

  • Các tác giả đảm bảo rằng mình đã viết toàn bộ bài viết gốc; nếu các tác giả sử dụng tác phẩm của người khác thì phải có trích dẫn rõ ràng, chi tiết và trong một số trường hợp đặc biệt cần phải có sự đồng ý của cá nhân sở hữu tác phẩm đó.
  • Các tác giả tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn về cách trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo bài báo do Tạp chí ban hành;
  • Các tác giả chịu trách nhiệm cá nhân về nội dung bài viết cũng như tính liêm chính học thuật của bài viết.

Phát hiện lỗi đạo văn

  • Để kiểm tra và phát hiện lỗi đạo văn, các chuyên gia phản biện của Tạp chí cần đánh giá và cung cấp ý kiến tư vấn cho Tổng Biên tập về tính liêm chính học thuật của các bài viết gửi đăng.
  • Tạp chí tiến hành sàng lọc đạo văn bằng các phương thức và các công cụ hỗ trợ khác nhau, trong đó có phần mềm phát hiện đạo văn iThenticate, đối với tất cả các bài viết trước khi được Tổng Biên tập duyệt đăng.
  • Các bài viết được xem là phạm lỗi đạo văn nếu vi phạm các lỗi được quy định tại Điều 3 quy định này hoặc theo kết quả kiểm tra có chỉ số trùng lặp tổng hợp vượt quá 30% và các chỉ số trùng lặp đơn nguồn không vượt quá 2% trên cơ sở sàng lọc bằng phần mềm iThenticate.

Xử lý lỗi đạo văn

  • Ý kiến tư vấn của các chuyên gia phản biện và kết quả sàng lọc bằng phần mềm iThenticate là cơ sở để Tạp chí xem xét và xác định kết quả trùng lặp trong bài viết có chấp nhận được hay không.
  • Đối với bài viết vi phạm các lỗi đạo văn liên quan đến trích dẫn, các tác giả có trách nhiệm tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn về cách trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo bài báo do Tạp chí ban hành.
  • Đối với bài viết vi phạm nghiêm trọng các lỗi đạo văn liên quan đến nội dung, Tạp chí từ chối duyệt đăng.
  • Đối với bài viết đã được duyệt đăng nhưng bị phát hiện vi phạm lỗi đạo văn, các tác giả có trách nhiệm phối hợp với Tạp chí để rút lại hoặc chỉnh sửa bài báo nếu Tổng Biên tập xét thấy cần thiết, đồng thời các tác giả chịu trách nhiệm về hành vi đạo văn trong bài báo.