Thể lệ viết bài

Cấu trúc bài báo

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh quy định bài báo có độ dài nhất định, với điều kiện là bài báo phải ngắn gọn và toàn diện. Do đó, bài báo có ít nhất 4.000 từ và nhiều nhất là 6.000 từ (đã bao gồm tài liệu tham khảo, chú thích, hình, bảng...). Bài báo được soạn thảo bằng tiếng Việt phải có phần tóm tắt thể hiện bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Các đề mục

Bài viết cần được chia thành các đề mục và được đánh số rõ ràng. Các tiểu mục nên được đánh số 1.1 (sau đó là 1.1.1, 1.1.2...), 1.2… (không bao gồm phần tóm tắt). Các đề mục và tiểu mục phải được đặt tên ngắn gọn, trình bày ở một dòng riêng biệt.

Phần mở đầu

Phần này nêu rõ mục tiêu của nghiên cứu/bài viết và giới thiệu chung về nghiên cứu/bài viết, tránh cung cấp số liệu chi tiết hoặc tóm tắt kết quả.

Phương pháp nghiên cứu

Phần này cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết để cho phép một nhà nghiên cứu độc lập tái thực nghiệm công trình. Phương pháp nghiên cứu đã từng công bố nên được giới thiệu vắn tắt và nêu rõ với tư cách là tài liệu tham khảo. Nếu trích dẫn trực tiếp từ một phương pháp đã từng công bố trước đó, hãy sử dụng dấu ngoặc kép và trích dẫn nguồn. Bất kỳ chỉnh sửa nào đối với các phương pháp nghiên cứu hiện tại cũng cần được đề cập trong bài báo.

Lý thuyết/tính toán

Phần Lý thuyết nên mở rộng chứ không lặp lại cơ sở của bài báo đã được đề cập trong phần Mở đầu và tạo nền tảng cho các nội dung tiếp theo. Ngược lại, phần Tính toán cần thể hiện sự phát triển thực tế dựa trên phần Lý thuyết.

Kết quả

Phần này phải thể hiện kết quả nghiên cứu một cách rõ ràng và chính xác.

Thảo luận

Phần này nên phân tích tầm quan trọng của kết quả nghiên cứu, không nhắc lại kết quả. Phần Kết quả và Thảo luận thường được tích hợp với nhau trong một đề mục. Tránh trích dẫn quá nhiều và phân tích các tài liệu đã công bố.

Kết luận

Các kết luận chính của nghiên cứu có thể được trình bày trong phần này một cách ngắn gọn, có thể được trình bày riêng hoặc là tiểu mục của phần Thảo luận hoặc phần Kết quả và thảo luận.

Phụ lục

Nếu có nhiều hơn một phụ lục thì cần đặt tên là Phụ lục A, B… Các công thức và phương trình trong Phụ lục phải được đánh số riêng biệt: phương trình (A.1), phương trình (A.2)...; trong một phụ lục tiếp theo, đặt tên là phương trình (B.1)... Tương tự với biểu bảng và hình: Bảng A.1, Hình A.1…

Thông tin trang đầu

 • Tên bài. Ngắn gọn và đủ thông tin. Tên bài thường được sử dụng trong các hệ thống truy xuất thông tin. Tránh viết tắt và dùng công thức.
 • Thông tin tác giả. Ghi đầy đủ họ tên, cơ quan công tác (hoặc cơ quan nơi công trình được thực hiện) và địa chỉ bưu điện của mỗi tác giả cũng như địa chỉ e-mail và số điện thoại của tác giả liên hệ.

Tóm tắt

Phần tóm tắt cần trình bày súc tích, chính xác nội dung của bài nghiên cứu. Nội dung phần tóm tắt nên đề cập ngắn gọn mục tiêu nghiên cứu, phương pháp, các kết quả và kết luận chính của nghiên cứu. Tóm tắt thường trình bày thành phần riêng biệt so với bài nghiên cứu. Do đó, nên tránh trích dẫn tài liệu và nếu thực sự cần thiết có thể trích dẫn theo tên tác giả và năm; đồng thời hạn chế sử dụng từ viết tắt trong nội dung phần tóm tắt. Độ dài phần tóm tắt quy định trong khoảng 150-250 từ.

Cách viết 

Viết tóm tắt rất khó vì phải cô đọng toàn bộ công trình nghiên cứu trong một nội dung ngắn gọn. Nhớ lại những tóm tắt mà bạn từng đọc? Điều gì khuyến khích bạn đọc bài báo? Điều gì làm bạn không muốn đọc bài báo? Hãy đặt những câu hỏi này khi viết tóm tắt.

Nên tập trung vào những nội dung sau khi viết tóm tắt:

 • Chủ đề nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu 
 • Điểm mới trong nghiên cứu 

Dưới đây là một số gợi ý để viết tóm tắt

 1. Độ dài tối thiểu là 150 chữ và tối đa là 250 chữ.
 2. Là một nội dung độc lập, không viết tắt, không chú thích, tránh dùng tài liệu tham khảo nhưng nếu cần, có thể trích dẫn tên tác giả và năm.
 3. Là bản tóm lược ngắn gọn, súc tích về công trình nghiên cứu.
 4. Sự khác biệt giữa tóm tắt của bài nghiên cứu gốc và tóm tắt của bài tổng quan:
  • Tóm tắt của bài nghiên cứu gốc trình bày phương pháp và quy trình nghiên cứu.
  • Tóm tắt của bài tổng quan nêu rõ mục tiêu chính của bài, giải thích tại sao chọn bài tổng quan, trình bày những kết quả chính của nghiên cứu tổng quan và những kết luận trong đó có khuyến nghị cho nghiên cứu tiếp theo và việc ứng dụng thực tiễn. 

Trước khi hoàn thiện, nên kiểm tra xem tóm tắt có:

 • Khái quát đầy đủ bài báo?
 • Chứa từ khóa?
 • Khuyến khích bạn đọc tiếp tục đọc và/hoặc tải bài báo?
 • Độ dài đúng với quy định?
 • Là bản tóm lược dễ hiểu dù chưa biết rõ nội dung của toàn bài báo?

Xin giới thiệu hai tóm tắt để bạn đọc tham khảo tại đây.

Từ khóa

Từ khóa đặt ngay sau phần tóm tắt, bao gồm tối thiểu 3 từ khóa, đồng thời tránh các thuật ngữ chung chung và các thuật ngữ chứa liên từ (ví dụ: tránh “và”, “của”). 

Từ viết tắt

Từ viết tắt phải được xác định ở lần đề cập đầu tiên và đảm bảo sử dụng thống nhất từ viết tắt trong toàn bộ bài viết. 

Lời cảm ơn

Trình bày lời cảm ơn trong một phần riêng biệt ở cuối bài viết, trước phần Tài liệu tham khảo. Liệt kê đơn vị, cá nhân đã tài trợ, giúp đỡ trong quá trình nghiên cứu.

Công thức tính toán

Công thức toán học cần thể hiện dưới dạng văn bản có thể chỉnh sửa chứ không phải dưới dạng hình ảnh. Trình bày các công thức đơn giản phù hợp với văn bản bình thường nếu có thể và sử dụng dấu gạch ngang (/) thay vì một đường ngang cho các phân số nhỏ, ví dụ: X/Y. Về nguyên tắc, các biến phải được trình bày ở dạng chữ nghiêng. Đánh số thứ tự cho các phương trình.

Chú thích

Đánh số chú thích liên tiếp trong toàn bộ bài viết bằng cách tạo chú thích tự động ở dưới chân trang. Không ghi chú thích trong Tài liệu tham khảo.

Hình minh họa

 • Sử dụng chữ (nên dùng font chữ Times New Roman và cỡ chữ 10) và kích thước đồng nhất cho hình minh họa.
 • Hình minh họa phải có độ phân giải cao, rõ nét, sử dụng đơn sắc. Với biểu đồ, nên sử dụng ký hiệu (thay vì các màu sắc) để chú giải.
 • Đánh số hình minh họa theo trình tự xuất hiện trong bài. 
 • Sử dụng quy ước đặt tên hợp lý cho các hình minh họa.
 • Ghi rõ chú thích tên cho từng hình minh họa, đặt ở dưới hình (lưu ý không đặt chú thích trong hình) và ghi rõ nguồn.

Bảng biểu

 • Gửi bảng dưới dạng văn bản có thể chỉnh sửa, không phải dưới dạng hình ảnh. 
 • Đánh số các bảng liên tiếp theo thứ tự xuất hiện trong văn bản và đặt ghi chú tên bảng trên nội dung bảng, ở dưới bảng ghi rõ nguồn. 
 • Hạn chế sử dụng các bảng và đảm bảo rằng dữ liệu được trình bày trong bảng không trùng lặp với các kết quả được mô tả ở những nội dung khác trong bài viết. 
 • Tránh đổ màu trong các ô của bảng.

Tài liệu tham khảo

Trích dẫn trong bài

Tất cả các tài liệu tham khảo trích dẫn trong bài được liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo (và ngược lại). Mọi tài liệu tham khảo được trích dẫn trong phần tóm tắt phải được cung cấp đầy đủ. Kết quả chưa được công bố và thông tin cá nhân có thể được đề cập trong bài báo. Khi đưa những tài liệu này vào danh mục tài liệu tham khảo, tác giả phải trình bày theo đúng quy định của Tạp chí và nên thay ngày xuất bản bằng “Kết quả chưa công bố” hoặc “Thông tin cá nhân”. Việc trích dẫn một tài liệu tham khảo là “Đang xuất bản” có nghĩa là tài liệu này đã được chấp nhận để công bố.

Link tham khảo

Việc đánh giá về công trình nghiên cứu đã công bố và chất lượng phản biện có thể được cải thiện nếu sử dụng các đường link trực tuyến dẫn đến các nguồn tài liệu được trích dẫn. Tác giả cần đảm bảo trích dẫn chính xác dữ liệu trong tài liệu tham khảo, bao gồm họ tên tác giả, tên tạp chí/sách, năm xuất bản và số trang đầu – trang cuối. Khi sao chép tài liệu tham khảo, tác giả nên chú ý vì tài liệu có thể có lỗi. Tác giả nên sử dụng chỉ số DOI.

Chỉ số DOI không thay đổi, vì vậy tác giả có thể sử dụng nó như một đường liên kết vĩnh viễn cho bất kỳ bài báo điện tử nào. Ví dụ minh họa về sử dụng chỉ số DOI cho một bài báo như sau:

Buckley, P. J., Tian, X. (2017). Internalization theory and the performance of emerging-market multinational enterprises. International Business Review26(5), 976-990. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2017.03.005

Web tham khảo

Ít nhất phải cung cấp địa chỉ URL đầy đủ và ngày truy cập lần cuối vào tài liệu tham khảo. Bất kỳ thông tin nào khác, nếu biết (DOI, tên tác giả, ngày tháng đăng tải, nguồn tham khảo đến xuất bản phẩm nguồn…) cũng cần được cung cấp.

Quy định trình bày tài liệu tham khảo

Tạp chí áp dụng cách trích dẫn và trình bày tài liệu tham khảo theo chuẩn APA. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem tại http://www.apastyle.org/

Trích dẫn trong nội dung bài báo: Dẫn nguồn bằng tên tác giả và năm công bố, đặt trong ngoặc đơn.

Ví dụ: “... as demonstrated (Buckley & Tian, 2017). Barkema and Vermeulen (1998) obtained a different result...”

Danh mục tài liệu tham khảo: Danh mục tài liệu tham khảo ưu tiên xếp theo thứ tự bảng chữ cái, sau đó sắp xếp tiếp theo thứ tự thời gian nếu cần thiết. Nhiều tài liệu từ (các) tác giả giống nhau trong cùng một năm thì phải được xác định bằng các chữ cái ‘a’, ‘b’, ‘c’… đặt sau năm xuất bản. Tài liệu tiếng Việt được dịch sang tiếng Anh.

Một số ví dụ

- Đối với các tài liệu là bài báo trong tạp chí: Tên tác giả (Năm), Tên bài báo, Tên tạp chí (in nghiêng), Tập (in nghiêng) (Số), Trang đầu - trang cuối của bài báo, Đường dẫn chỉ số DOI (nếu có). Ví dụ:

Barkema, H. G., Vermeulen, F. (1998). International expansion through start-up or acquisition: A learning perspective. Academy of Management Journal41(1), 7-26. https://doi.org/10.2307/256894

- Đối với các tài liệu là sách: Tên tác giả (Năm), Tên sách, Nhà xuất bản. Ví dụ:

The Communist Party of Vietnam (2015). Report on Theoretical and Practical in 30 Years of Doi Moi (1986-2016). National Publishing House, Hanoi (in Vietnamese).

- Đối với tài liệu là chương sách: Tên tác giả (Năm), Tên chương sách, Tên tác giả chủ biên, Tên sách, Số trang đầu – trang cuối chương, Nhà xuất bản. Ví dụ:

Mettam, G. R., Adams, L. B. (2009). How to prepare an electronic version of your article? In Jones, B.S., Smith, R.Z. (Eds.), Introduction to the Electronic Age (pp. 281-304)E-Publishing Inc.

- Đối với các tài liệu trên website: Tên tác giả, Tên bài viết, Ngày đăng tải, Đường dẫn, Ngày truy cập. Ví dụ:

APEC (2022). APEC trade facilitation. <http://apec.org/-/media/APEC/Publications/2005/12/Trade-Facilitation-Brochure-2005/ApecTrade091105.pdf> Accessed 20.10.2020.

- Đối với các tài liệu hội thảo: Tên tác giả (Năm), Tên bài viết, Tên hội thảo, Nơi công bố. Ví dụ:

Evans, A. C. et al. (2019, August 8-11). Gun Violence: An Event on the Power of Community [Conference Presentation]. APA 2019 Convention, Chicago, IL, United States.

Phần mềm quản lý tài liệu tham khảo

Tạp chí hoan nghênh hầu hết các phần mềm quản lý tài liệu tham khảo phổ biến như Mendeley, Zotero, Citavi, EndNote, chức năng Citations & Bibliography trong Word... Khi sử dụng các phần mềm này, tác giả chỉ cần lựa chọn kiểu APA phù hợp khi chuẩn bị viết bài, sau đó các trích dẫn và các thư mục sẽ tự động được định dạng theo quy cách của Tạp chí.