Mục đích và phạm vi công bố

Mục đích

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh là diễn đàn công bố, giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực kinh tế và kinh doanh của các tác giả trong nước và quốc tế; xác lập uy tín khoa học và nâng cao năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học; là cơ sở dữ liệu tham khảo cho các nghiên cứu tương lai; đồng thời là công cụ hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên cứu và hoạch định chính sách trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh.

Phạm vi công bố

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh khuyến khích các nhà khoa học công bố các kết quả nghiên cứu thực nghiệm và lý thuyết về các chủ đề thuộc lĩnh vực kinh tế và kinh doanh ở phạm vi toàn cầu, khu vực, quốc gia và cả ở địa phương; đồng thời chào đón các nghiên cứu có giá trị về mặt chính sách từ các nhà chuyên gia và về mặt thực tiễn đến từ các tổ chức quốc tế, các tổ chức thuộc khu vực công và tư, cộng đồng địa phương, các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp. 

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh có 6 số xuất bản mỗi năm, trong đó 3 số tiếng Việt xuất bản vào các tháng 2, 6, 10 và 3 số tiếng Anh xuất bản vào các tháng 4, 8 và 12. Tạp chí không thu phí gửi bài. Là ấn phẩm truy cập mở hoàn toàn, Tạp chí cho phép hiển thị tối đa nội dung các bài báo đã xuất bản nhằm khuyến khích độc giả tiếp cận để tham khảo và chia sẻ.

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh đăng tải bài báo thuộc các lĩnh vực cụ thể, bao gồm:

  • Kinh tế học: Kinh tế học, Kính tế chính trị, Chính sách công, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Thống kê kinh tế, Toán kinh tế, Quản lý kinh tế, Kinh tế các ngành và lĩnh vực, Phát triển nông thôn, Hệ thống nông nghiệp…
  • Quản trị - Kinh doanh: Kinh doanh, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Marketing, Thương mại, Quản trị nhân lực, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh các ngành và lĩnh vực...
  • Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: Tài chính - Ngân hàng, Tài chính công, Bảo hiểm, Hải quan, Tài chính quốc tế, Thị trường và các định chế tài chính…
  • Kế toán - Kiểm toán: Kế toán, Kiểm toán, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán đơn vị sự nghiệp, Kế toán công…
  • Quản lý: Khoa học quản lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Quản lý khoa học và công nghệ, Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, Quản lý công nghiệp, Quản lý năng lượng, Logistics và chuỗi cung ứng...