Bản quyền và quyền tác giả

Bản quyền

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh áp dụng chính sách truy cập tự do. Tác giả có bài báo công bố trên Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh đồng ý với các điều khoản sau:

  • Tác giả vẫn giữ bản quyền và trao cho Tạp chí quyền xuất bản lần đầu tiên, đồng thời phát hành tác phẩm theo giấy phép Creative Commons Attribution-Non-Commercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0), cho phép những người khác chia sẻ, sao chép, phân phối lại, hòa trộn, chuyển đổi và phát triển tác phẩm đó với điều kiện không được dùng cho mục đích thương mại hóa, đồng thời phải nêu rõ tác giả và nơi xuất bản đầu tiên.
  • Tác giả có thể ký kết các thỏa thuận riêng rẽ khác mang tính hợp đồng đối với việc phát hành không độc quyền phiên bản của tác phẩm in trên Tạp chí (ví dụ: đưa vào kho dữ liệu của một cơ quan hoặc đưa vào một cuốn sách), với điều kiện nêu rõ nơi xuất bản đầu tiên.

Quyền tác giả

  • Quyền tác giả được ghi nhận với những người có đóng góp đáng kể cho bài báo. Những người này được xem như là đồng tác giả. Tác giả liên hệ cần đảm bảo liệt kê đầy đủ các đồng tác giả, tất cả những người này đều phải xem và đồng ý với phiên bản cuối cùng của bài viết trước khi gửi đến Tạp chí. 
  • Tác giả và cơ quan quản lý của họ có quyền nhất định trong việc sử dụng lại công trình đã công bố trên Tạp chí.
  • Tác giả liên hệ sẽ nhận được một e-mail với đường link dẫn đến hệ thống gửi bài trực tuyến, cho phép tác giả kiểm tra tình trạng của bài viết đã gửi, chỉnh sửa hoặc cập nhật bài viết. 
  • Trong quá trình bài viết đang được duyệt đăng, nếu tác giả yêu cầu bổ sung hay xóa tên tác giả nào đó trong bài viết thì cần phải giải trình và được Tổng Biên tập xem xét.
  • Tác giả được cấp giấy xác nhận đăng bài theo yêu cầu khi bài báo đã được Tổng Biên tập chấp nhận đăng.
  • Tác giả của bài báo được đăng trên Tạp chí được tính điểm công trình nghiên cứu khoa học theo quy định của Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế.