Thể loại bài viết

Các bài viết gửi đăng Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh phải là bài chưa từng được xuất bản trước đó (công trình khoa học nguyên tác) cũng như không được xem xét để xuất bản trên tạp chí khác. Các thể loại bài viết chính như sau:

  • Bài nghiên cứu: Tạp chí tiếp nhận các bài viết là nghiên cứu gốc trình bày kết quả nghiên cứu mới (nghiên cứu gốc) hay đề xuất phương pháp, ý tưởng, giải pháp mới có ý nghĩa khoa học và/hoặc thực tiễn. Tác giả không phân chia công trình nghiên cứu của mình thành nhiều bản thảo có liên quan tới một chủ đề một cách không cần thiết. Chất lượng và tác động của nghiên cứu sẽ được xem xét trong quá trình đánh giá phản biện.
  • Bài tổng quan: Bài tổng quan chủ yếu tóm lược các kết quả nghiên cứu của các bài báo hiện có, từ đó đưa ra đánh giá hợp lý về các chủ đề chính, các lập luận hỗ trợ và hàm ý trong tài liệu gốc. 

Hãy chọn đúng thể loại bài viết khi gửi bài.