Các văn bản quy định

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh hoạt động theo các quy định của pháp luật trong hoạt động báo chí (Luật Báo chí, Luật Sở hữu Trí tuệ), cũng như theo các quy định của Trường Đại học Kinh tế. Trong đó, các quy định cụ thể của Trường Đại học Kinh tế liên quan đến Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh gồm:

Quy định về Tổ chức và hoạt động của Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (xem chi tiết tại link)

Quy định về cơ cấu tổ chức và hoạt động, bài đăng, quy trình xuất bản, in ấn và phát hành, kinh phí hoạt động, khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động của Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh. Quy định này áp dụng đối với Hội đồng Biên tập, ban trị sự, chuyên gia phản biện và tác giả có bài viết gửi đăng trên Tạp chí.

Quy định về bài báo khoa học gửi đăng Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (xem chi tiết tại link)

Quy định về các vấn đề liên quan đến bài báo khoa học gửi đăng Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh, nhằm thống nhất về các yêu cầu bài báo khoa học gửi đăng Tạp chí đáp ứng mục tiêu chất lượng hướng đến các chuẩn mực quốc tế; là cơ sở để Tạp chí thẩm định, duyệt đăng và xuất bản những bài báo khoa học có chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Quy định này áp dụng đối với Hội đồng Biên tập, ban trị sự và tác giả có bài báo gửi đăng Tạp chí.

Quy định về công tác phản biện và xuất bản bài báo khoa học của Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (xem chi tiết tại link)

Quy định về công tác phản biện và xuất bản bài báo khoa học của Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh, trong đó các bài báo công bố kết quả nghiên cứu mới, tổng quan hoặc chuyên sâu, có giá trị khoa học và thực tiễn, thuộc lĩnh vực kinh tế và kinh doanh. Quy định này áp dụng đối với Hội đồng Biên tập, ban trị sự, chuyên gia phản biện, chuyên gia hiệu đính, cộng tác viên dàn trang và tác giả có bài viết gửi đăng trên Tạp chí.

Quy định về kiểm soát và xử lý đạo văn các bài viết gửi đăng Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (kèm link)

Quy định về cách thức kiểm soát, phòng tránh và xử lý đạo văn các bài viết gửi đăng Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh. Quy định này áp dụng đối với các tác giả có bài viết gửi đăng Tạp chí và các đơn vị, cá nhân có liên quan.