Phân tích tác động của ICT, GDP và REN đến khí thải CO2 tại Việt Nam

Authors

  • Hoàng Thị Xuân
  • Ngô Thái Hưng Trường Đại học Tài chính - Marketing

DOI:

https://doi.org/10.57110/jebvn.v3i3.186

Keywords:

GDP, ICT, Renewable energy, Quantile regression, Vietnam.

Abstract

Nghiên cứu này khám phá tác động của công nghệ thông tin – truyền thông (ICT), tăng trưởng kinh tế (thể hiện ở chỉ số GDP) và năng lượng tái tạo (REN) đến khí thải CO2 tại Việt Nam, sử dụng dữ liệu quý giai đoạn 2000-2020. Bằng cách áp dụng phương pháp Quantile-on-Quantile (QQ) được phát triển bởi Sim và Zhou (2015), nhóm tác giả đánh giá mức độ tương quan ở các nhóm phân vị khác nhau trên phân phối của các biến nghiên cứu. Kết quả thực nghiệm cho thấy GDP tác độngđồng biến, trong khi đó REN tác động nghịch biến đến khí thải CO2 trên hầu hết các phân vị khác của phân bố khí thải CO2. Đặc biệt, ICT tác động vừa đồng biến vừa nghịch biến đến CO2 trên toàn phân vị của ICT. Kết quả có ý nghĩa thiết thực về hoạt động kinh tế và môi trường, mở đường cho phân tích chuyên sâu nhằm duy trì chất lượng môi trường tốt hơn. Hơn nữa, Chính phủ cần phải ưu tiên phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường nhằm hướng đến tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adams, S. & Acheampong, A.O. (2019). Reducing Carbon Emissions: The Role of Renewable Energy and Democracy. Journal of Cleaner Production, 240, 118245. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118245. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118245

Adebayo, T.S. et al. (2023). Endorsing Sustainable Development in BRICS: The Role of Technological Innovation, Renewable Energy Consumption, and Natural Resources in Limiting Carbon Emission. Science of The Total Environment, 859 (1), 160181. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.160181 DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.160181

Ahmed, Z., Le, H.P. (2020). Linking Information Communication Technology, Trade Globalization Index, and CO2 Emissions: Evidence from Advanced Panel Techniques. Environ Sci Pollut, 28, 8770-8781. https://doi.org/10.1007/s11356-020-11205-0 DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-020-11205-0

Aldakhil, A.M. et al. (2019). Efficiently Managing Green Information and Communication Technologies, High-technology Exports, and Research and Development Expenditures: A Case Study. Journal of Cleaner Production, 240, 118164. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118164 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118164

Ali, K. et al. (2021). Industrial Growth and CO2 Emissions in Vietnam: The Key Role of Financial Development and Fossil Fuel Consumption. Environ Sci Pollut Res 28, 7515-7527. https://doi.org/10.1007/s11356-020-10996-6 DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-020-10996-6

Atsu, F. et al. (2021). ICT, Energy Consumption, Financial Development, and Environmental Degradation in South Africa. Heliyon, 7 (7), e07328, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07328. DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07328

Bekun, F.V. et al. (2019). Toward a Sustainable Environment: Nexus between CO2 Emissions, Resource Rent, Renewable and Nonrenewable Energy in 16-EU Countries. Science of the Total Environment, 657, 1023-1029. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.12.104 DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.12.104

Danish, (2019). Effects of Information and Communication Technology and Real Income on CO2 Emissions: The Experience of Countries along Belt and Road. Telematics and Informatics, 45, 101300. https://doi.org/10.1016/j.tele.2019.101300 DOI: https://doi.org/10.1016/j.tele.2019.101300

Haftu, G.G. (2019). Information Communications Technology and Economic Growth in Sub-Saharan Africa: A Panel Data Approach. Telecommun Policy, 43, 88-99. https://doi.org/10.1016/j.telpol.2018.03.010 DOI: https://doi.org/10.1016/j.telpol.2018.03.010

Haini, H. (2021) Examining the Impact of ICT, Human Capital and Carbon Emissions: Evidence from the ASEAN Economies. International Economics, 166, 116-125, https://doi.org/10.1016/j.inteco.2021.03.003. DOI: https://doi.org/10.1016/j.inteco.2021.03.003

Halkos, G.E. & Gkampoura, E.C. (2021). Examining the Linkages among Carbon Dioxide Emissions, Electricity Production and Economic Growth in Different Income Levels. Energies, 14 (6), 1682. https://doi.org/10.3390/en14061682 DOI: https://doi.org/10.3390/en14061682

Hung, N.T. (2022). Time-frequency Nexus between Globalization, Financial Development, Natural Resources and Carbon Emissions in Vietnam. Econ Change Restruct, 55, 2293-2315. https://doi.org/10.1007/s10644-022-09391-7 DOI: https://doi.org/10.1007/s10644-022-09391-7

Hung, N.T. (2023). Green Investment, Financial Development, Digitalization and Economic Sustainability in Vietnam: Evidence from a Quantile-on-Quantile Regression and Wavelet Coherence. Technological Forecasting & Social Change, 186, 122185. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.122185 DOI: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.122185

Kouton, J. (2019). Information Communication Technology Development and Energy Demand in African Countries. Energy, 189, 116192. https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.116192 DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.116192

Kunkel, S. & Matthess, M. (2020). Digital Transformation and Environmental Sustainability in Industry: Putting Expectations in Asian and African Policies into Perspective. Environmental Science & Policy, 112, 318-329, https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.06.022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.06.022

Murshed, M. (2021). Can Regional Trade Integration Facilitate Renewable Energy Transition to Ensure Energy Sustainability in South Asia? Energy Rep 7(C), 808-821. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021. 01.038 DOI: https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.01.038

Murshed, M. & Alam, M.S. (2021). An Estimation of the Macroeconomic Determinants Total, Renewable and Non-renewable Energy Demands in Bangladesh: The Role of Technological Innovations. Environ Sci Pollut Res. https://doi.org/10.1007/s11356-021-12516-6 DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-021-12516-6

Nathaniel, S.P. et al. (2021). The Roles of Nuclear Energy, Renewable Energy, and Economic Growth in the Abatement of Carbon Dioxide Emissions in the G7 Countries. Environ Sci Pollut Res, 28, 47957-47972. https://doi.org/10.1007/s11356-021-13728-6 DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-021-13728-6

Nathaniel, S.P. & Iheonu, C.O. (2019). Carbon Dioxide Abatement in Africa: The Role of Renewable and Non-renewable Energy Consumption. Sci Total Environ, 679, 337–345. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.05.011 DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.05.011

Nathaniel, S.P. et al. (2020a). Assessing the Environmental Sustainability Corridor: Linking Natural Resources, Renewable Energy, Human Capital, and Ecological Footprint in BRICS. Resources Policy, 70, 101924. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101924 DOI: https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101924

Nguyen, X.P. et al. (2021). Mission, Challenges, and Prospects of Renewable Energy Development in Vietnam. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. https://doi.org/10.1080/15567036.2021.1965264 DOI: https://doi.org/10.1080/15567036.2021.1965264

Raheem, I.D. et al. (2020). The Role of ICT and Financial Development in CO2 Emissions and Economic Growth. Environ Sci Pollut Res, 27, 1912-1922. Https://Doi.Org/10.1007/S11356-019-06590-0 DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-019-06590-0

Raihan, A. & Tuspekova, A. (2022a). Role of Economic Growth, Renewable Energy, and Technological Innovation to Achieve Environmental Sustainability in Kazakhstan. Current Research in Environmental Sustainability, 4 (2022), 100165. https://doi.org/10.1016/j.crsust.2022.100165 DOI: https://doi.org/10.1016/j.crsust.2022.100165

Raihan, A. & Tuspekova, A. (2022b). The Nexus between Economic Growth, Energy Use, Urbanization, Tourism, and Carbon Dioxide Emissions: New Insights from Singapore, Sustainability Analytics and Modeling. https://doi.org/10.1016/j.samod.2022.100009 DOI: https://doi.org/10.1016/j.samod.2022.100009

Shahbaz, M. et al. (2019). Economic Growth and Environmental Degradation in Vietnam: Is the Environmental Kuznets Curve a Complete Picture? Emerging Markets Review, 38, 197-218, https://doi.org/10.1016/j.ememar.2018.12.006. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ememar.2018.12.006

Saidi, K., & OmrI, A. (2020). The Impact of Renewable Energy on Carbon Emissions and Economic Growth in 15 Major Renewable Energy-consuming Countries. Environmental Research, 186, 109567. https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109567. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109567

Shayanmehr, S. et al. (2020a). Climate Change and Sustainability of Crop Yield in Dry Regions Food Insecurity. Sustainability, 12 (23), 9890. https://doi.org/10.3390/su12239890 DOI: https://doi.org/10.3390/su12239890

Sun, X. et al. (2023). Time-varying Impact of Information and Communication Technology on Carbon Emissions. Energy Economics, 118, 106492. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2022.106492. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eneco.2022.106492

Ulucak, R. & Danish, Khan, S.U.D. (2020). Does Information and Communication Technology Affect CO2 Mitigation under the Pathway of Sustainable Development during the Mode of Globalization? Sustain Dev, 2, 1–11. https://doi.org/10.1002/sd.2041 DOI: https://doi.org/10.1002/sd.2041

Yuping, L. et al. (2021). Determinants of Carbon Emissions in Argentina: The Roles of Renewable Energy Consumption and Globalization. Energy Reports, 7, 4747-4760, https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.07.065. DOI: https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.07.065

Published

25-06-2023

Abstract View

120

PDF Downloaded

94

Pages

How to Cite

Xuân, H. T., & Hưng, N. T. (2023). Phân tích tác động của ICT, GDP và REN đến khí thải CO2 tại Việt Nam. VNU University of Economics and Business, 3(3). https://doi.org/10.57110/jebvn.v3i3.186

Issue

Section

Short Communication