Quản trị nguồn nhân lực xanh: Đề xuất các tiêu chí đo lường cho doanh nghiệp Việt Nam

Authors

  • Đặng Thị Hương hanoi

DOI:

https://doi.org/10.57110/jebvn.v3i3.183

Keywords:

Quản trị nguồn nhân lực xanh, bảo vệ môi trường, tiêu chí đo lường, doanh nghiệp Việt Nam

Abstract

Quản trị nguồn nhân lực (QTNNL) xanh đang trở thành chủ đề thu hút các nhà nghiên cứu ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, chủ đề này bước đầu được nghiên cứu và chưa có nhiều doanh nghiệp áp dụng. Mục đích của bài viết nhằm làm rõ nội hàm của QTNNL xanh và các tiêu chí áp dụng QTNNL xanh trong doanh nghiệp. Sử dụng phương pháp nghiên cứu tại bàn và phỏng vấn chuyên gia, bài viết tổng hợp và đề xuất các tiêu chí đo lường QTNNL xanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam, tập trung vào các chức năng chính bao gồm: Thiết kế và phân tích công việc xanh; tuyển dụng xanh; đào tạo và phát triển xanh; quản lý hiệu suất xanh; đãi ngộ và kỷ luật xanh; quản lý lao động xanh. Các tiêu chí này giúp định hướng cho doanh nghiệp trong quá trình áp dụng, đồng thời gợi mở cho các nghiên cứu sâu hơn về QTNNL xanh tại
Việt Nam.Việt Nam.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmand, S. (2015). Green Human Resource Management: Policies and Practices. Cogent Business & Management, 2(1), 1-13.

Arulrajah A.A. et al. (2015). Green Human Resource Management Practices: A Review. Sri Lankan Journal of Human Resource Management, 5(1), 1-16.

Bombiak, E. & Marciniuk-Kluska, A. (2018). Green Human Resource Management as a Tool for the Sustainable Development of Enterprises: Polish Young Company Experience. Sustainability, 10(6), 1739-1761.

Chaudhary, R. (2019). Green Human Resource Management in Indian Automobile Industry. Journal of Global Responsibility, 10(2), 161-175.

Daily, B.F. & Huang, S. (2001). Achieving Sustainability through Attention to Human Resource Factors in Environmental Management. International Journal of Operations & Production Management, 21, 1539-1552.

Deepika, R. & Karpagam, V. (2016). A Study on Green HRM Practices in an Organisation. International Journal of Applied Research, 2(8), 426-429.

Deshwal, P. (2015). Green HRM: An Organizational Strategy of Greening People. International Journal of Applied Research, 1(13), 176-181.

Haddock-Millar, J. et al. (2015). Green Human Resource Management: A Comparative Qualitative Case Study of a United States Multinational Corporation. The International Journal of Human Resource Management, 27(2), 1-20.

Jabbour, C.J.C. et al. (2010). Contributions of HRM throughout the Stages of Environmental Management: Methodological Triangulation Applied to Companies in Brazil. The International Journal of Human Resource Management, 21(7), 1049-1089.

Jackson, S.E. et al. (2011). State-of-the-art and Future Directions for Green Human Resource Management: Introduction to the Special Issue. German Journal of Human Resource Management, 25(2), 99-116.

Jirawuttinunt, S. & Limsuwan, K. (2019). The Effect of Green Human Resource Management on Performance of Certified ISO 14000 Businesses in Thailan. UTCC International Journal of Business and Economics (UTCC IJBE), 11(1), 168-185.

Hosain, M.S. (2016). Green Human Resource Management: A Theoretical Overview. IOSR Journal of Business and Management, 18(6), 54-59.

Khurshid, R. & Darzi, M.A. (2016). Go Green with Green Human Resource Management Practices. International Journal of Research in Commerce & Management, 7(1), 19-21.

Mampra, M. (2013). Green HRM: Does It Help to Build a Competitive Service Sector? A Study. In Proceedings of the Tenth AIMS International Conference on Management, 1273-1281.

Mandip, G. (2012). Green HRM: People Management Commitment to Environmental Sustainability. Research Journal of Recent Sciences, 1(ISC-2011), 244-252.

Nejati et al. (2017). Envisioning the Invisible: Understanding the Synergy between Green Human Resource Management and Green Supply Chain Management in Manufacturing Firms in Iran in Light of the Moderating Effect of Employees’ Resistance to Change. Journal of Cleaner Production, 168, 163-172.

Nhung, T. (2016). 10 Companies Causing the Most Serious Pollution in Vietnam. <https://nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn/doanh-nghiep/diem-mat-10-cong-ty-gay-o-nhiem-nghiem-trong-nhat-o-viet-nam-1840491.html>. Accessed 11.10.2022.

Opatha, H.H.D.N.P & Arulrajah, A.A. (2014). Green Human Resource Management: Simplified General Reflections. International Business Research, 7(8), 101-112.

Phong, N. (2020). Fine of 1.3 Billion Dong for Polluting Enterprises. <https://nhandan.vn/phat-13-ty-dong-doanh-nghiep-xa-thai-gay-o-nhiem-post617250.html> Accessed 27.6.2021.

Renwick, D. et al. (2013). Green Human Resource Management: A Review and Research Agenda. International Journal of Management Reviews, 15(1), 1-14.

Shen, J. et al. (2019). Green Human Resource Management in Chinese Enterprises. Routledge, Taylor and Francis Group London and New York.

Tang, G. et al. (2018). Green Human Resource Management Practices: Scale Development and Validity. Asia Pacific Journal of Human Resources, 56(1).

Tuyen, N.T. (2021). Some Environmental Problems in Vietnam Today - Current Status and Solutions. <http://hdll.vn/vi/nghien-cuu---trao-doi/mot-so-van-de-ve-moi-truong-o-viet-nam-hien-nay--thuc-trang-va-giai-phap.html> Accessed 12.8.2022.

Ullah, M. (2017). Integrating Environmental Sustainability into Human Resource Management: A Comprehensive Review on Green Human Resource Management. Maghreb Review of Economics and Management, 4(1), 6-22.

Wehrmeyer, W. (1996). Greening People: Human Resources and Environmental Management. Routledge.

Published

25-06-2023

Abstract View

92

PDF Downloaded

59

Pages

46

How to Cite

Hương, Đặng T. (2023). Quản trị nguồn nhân lực xanh: Đề xuất các tiêu chí đo lường cho doanh nghiệp Việt Nam. VNU University of Economics and Business, 3(3), 46. https://doi.org/10.57110/jebvn.v3i3.183

Issue

Section

Short Communication