Các nhân tố tác động đến ý định chuyển đổi từ ô tô truyền thống sang ô tô điện của người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam


Authors

  • Truong Hoang University of Economics and Business
DOI: https://doi.org/10.57110/jebvn.v3i5.174

Keywords:

Ô tô truyền thống, ô tô điện, ý định chuyển đổi, UTAUT

Abstract

Ô tô điện là loại hình phương tiện giao thông thân thiện với môi trường mới xuất hiện trong khoảng thời gian gần đây tại Việt Nam. Tuy nhiên, sự chấp nhận của người tiêu dùng đối với loại hình phương tiện này còn rất hạn chế. Bằng việc mở rộng Mô hình Chấp nhận Công nghệ Hợp nhất (UTAUT), nghiên cứu xem xét ảnh hưởng của 7 yếu tố tác động đến ý định chuyển đổi từ ô tô truyền thống sang ô tô điện của người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam. Kết quả phân tích hồi quy với 214 mẫu cho thấy lợi ích kỳ vọng, tính dễ sử dụng, điều kiện thuận lợi, nhận thức chi phí, thói quen sử dụng PTTT và sự lo ngại về môi trường là những yếu tố có tác động đáng kể đến ý định chuyển đổi. Từ đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp dành cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong việc thúc đẩy ý định chuyển đổi của người tiêu dùng sang ô tô điện tại Việt Nam.

References

Augurio, A., Castaldi, L., Addeo, F., Mazzoni, C., & Matarazzo, O. (2022). Purchase intention in the Italian e-mobility market. Journal of Cleaner Production, 373, 133815.

Carley, S., Siddiki, S., & Nicholson-Crotty, S. (2019). Evolution of plug-in electric vehicle demand: Assessing consumer perceptions and intent to purchase over time. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 70, 94-111.

Dang, Y. M., Zhang, Y. G., & Morgan, J. (2017). Integrating switching costs to information systems adoption: An empirical study on learning management systems. Information Systems Frontiers, 19, 625-644.

Dong, X., Zhang, B., Wang, B., & Wang, Z. (2020). Urban households’ purchase intentions for pure electric vehicles under subsidy contexts in China: do cost factors matter? Transportation Research Part A: Policy and Practice, 135, 183-197.

Du, H., Liu, D., Sovacool, B. K., Wang, Y., Ma, S., & Li, R. Y. M. (2018). Who buys new energy vehicles in China? Assessing social-psychological predictors of purchasing awareness, intention, and policy. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 58, 56-69.

Dutta, B., & Hwang, H. G. (2021). Consumers purchase intentions of green electric vehicles: The influence of consumers technological and environmental considerations. Sustainability, 13(21), 12025.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2014). Multivariate Data Analysis, 7th Edition, Pearson Education, Upper Saddle River.

Haustein, S., & Jensen, A. F. (2018). Factors of electric vehicle adoption: A comparison of conventional and electric car users based on an extended theory of planned behavior. International Journal of Sustainable Transportation, 12(7), 484-496.

He, X., Zhan, W., & Hu, Y. (2018). Consumer purchase intention of electric vehicles in China: The roles of perception and personality. Journal of Cleaner Production, 204, 1060-1069.

Helmers, E., & Marx, P. (2012). Electric cars: technical characteristics and environmental impacts. Environmental Sciences Europe, 24(1), 1-15.

Huang, X., & Ge, J. (2019). Electric vehicle development in Beijing: An analysis of consumer purchase intention. Journal of cleaner production, 216, 361-372.

Jain, N. K., Bhaskar, K., & Jain, S. (2022). What drives adoption intention of electric vehicles in India? An integrated UTAUT model with environmental concerns, perceived risk and government support. Research in Transportation Business & Management, 42, 100730.

Khazaei, H., & Tareq, M. A. (2021). Moderating effects of personal innovativeness and driving experience on factors influencing adoption of BEVs in Malaysia: An integrated SEM–BSEM approach. Heliyon, 7(9), e08072.

Krishnan, V. V., & Koshy, B. I. (2021). Evaluating the factors influencing purchase intention of electric vehicles in households owning conventional vehicles. Case Studies on Transport Policy, 9(3), 1122-1129.

Lee, J., Baig, F., Talpur, M. A. H., & Shaikh, S. (2021). Public intentions to purchase electric vehicles in Pakistan. Sustainability, 13(10), 5523.

Nordlund, A., Jansson, J., & Westin, K. (2016). New transportation technology: norm activation processes and the intention to switch to an electric/hybrid vehicle. Transportation Research Procedia, 14, 2527-2536.

Perez-Castillo, D., & Vera-Martinez, J. (2021). Green behaviour and switching intention towards remanufactured products in sustainable consumers as potential earlier adopters. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 33(8), 1776-1797.

Pham, V. T., Nguyen, T. P. T, Le, T. T., Le, T. T. L., Tran, T.L., Nguyen, T. L. & Hoang, M. T. (2022). Factors influencing purchasing intention toward electric vehicle in Vietnam. Journal of Social Commerce, 2(2), 82-99.

Shakeel, U. (2022). Electric vehicle development in Pakistan: Predicting consumer purchase intention. Cleaner and Responsible Consumption, 5, 100065.

Simsekoglu, Ö., & Nayum, A. (2019). Predictors of intention to buy a battery electric vehicle among conventional car drivers. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 60, 1-10.

Sombultawee, K. (2017). Mobile commerce switching intentions in Thai consumers. Mediterranean Journal of Social Sciences, 8(6), 123.

Tran, V., Zhao, S., Diop, E. B., & Song, W. (2019). Travelers’ acceptance of electric carsharing systems in developing countries: the case of China. Sustainability, 11(19), 5348.

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. MIS quarterly, 425-478.

Wang, X. W., Cao, Y. M., & Zhang, N. (2021). The influences of incentive policy perceptions and consumer social attributes on battery electric vehicle purchase intentions. Energy Policy, 151, 112163.

Xu, G., Wang, S., Li, J., & Zhao, D. (2020). Moving towards sustainable purchase behavior: examining the determinants of consumers’ intentions to adopt electric vehicles. Environmental Science and Pollution Research, 27, 22535-22546.

Xu, Y., Zhang, W., Bao, H., Zhang, S., & Xiang, Y. (2019). A SEM–neural network approach to predict customers’ intention to purchase battery electric vehicles in China’s Zhejiang province. Sustainability, 11(11), 3164.

Zhou, M., Long, P., Kong, N., Zhao, L., Jia, F., & Campy, K. S. (2021). Characterizing the motivational mechanism behind taxi driver’s adoption of electric vehicles for living: Insights from China. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 144, 134-152.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

25-10-2023

Abstract View

826

PDF Downloaded

322

How to Cite

Hoang, T. (2023). Các nhân tố tác động đến ý định chuyển đổi từ ô tô truyền thống sang ô tô điện của người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam. VNU JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS, 3(5), 36. https://doi.org/10.57110/jebvn.v3i5.174

Issue

Section

Original Article