Ảnh hưởng của các yếu tố marketing MIX tới quyết định mua thịt lạnh của người tiêu dùng tại Hà Nội


Authors

  • Nguyễn Văn Phương Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
DOI: https://doi.org/10.57110/jebvn.v3i5.264

Keywords:

Marketing MIX, thịt lạnh, quyết định mua, người tiêu dùng, Hà Nội

Abstract

Nghiên cứu tiến hành phân tích mức độ ảnh hưởng của các yếu tố markeing MIX tới quyết định mua thịt lạnh của người tiêu dùng tại Hà Nội thông qua dữ liệu thu thập từ 381 phiếu khảo sát online. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (PLS-SEM) cho thấy giá bán và sản phẩm là hai yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy việc mua sản phẩm thịt lạnh của người tiêu dùng, hai yếu tố còn lại gồm phân phối và xúc tiến cũng có tác động tích cực, thúc đẩy quyết định mua thịt lạnh của người tiêu dùng. Kết quả nghiên cứu cung cấp hàm ý quản trị cho các nhà quản trị doanh nghiệp. Để nâng cao hiệu quả và thu hút người tiêu dùng mua thịt lạnh, các nhà quản trị cần chú trọng xây dựng chiến lược marketing MIX kết hợp hài hòa các chính sách về sản phẩm, giá cả, phân phối và xúc tiến; đặc biệt chú ý đến việc xây dựng chính sách giá linh hoạt nhằm thu hút người mua cũng như chú trọng đến chiến lược đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm.

References

Armstrong, G., & Kotler, P. (2020). Principles of Marketing. Pearson.

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics. Journal of Marketing Research, 18, 382-388. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2307/3150980

Goi, C. L. (2009). A review of marketing mix: 4 P's or more? International Journal of Marketing Studies, 1-15.

Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. European Business Review, 31(1), 2-24.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). Marketing Management. United States of America: Pearson, 2012.

Mondéjar-Jiménez, J. A., Sánchez-Cubo, F., & Mondéjar-Jiménez, J. (2022). Consumer behaviour towards Pork Meat Products: A literature review and data analysis. Foods, 11, 307. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/foods11030307

Paiva, T., Jacinto, T. A., Sarraguça, M. C., & Coutinho, P. (2022). Beef consumers behaviour and preferences - The case of Portugal. Sustainability 14, 2358. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su14042358

Phuong, N. V., & Nga, B. T. (2021). Analyzing the intention to expand business scale associated with short food supply chains of Vietnamese farmers. Journal of Commercial Science (No.157/2021).

Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair., J. F. (2017). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Handbook of Market Research. Springer International Publishing.

Sauter-Servaes, T., & Nash, A. (2007). Applying low-cost airline pricing strategies to European railroads. Transportation research record. Journal of the Transportation Research Board, 1995, 1-8.

Shankar, C., & Chin, K. K. (2011). A study of the relationship between marketing mix and customer retention for herbal coffee in Malaysi. 2nd International Conference on Business and Economic Research (2nd ICBER, 2011),

Situmorang, A. D., Sumarwan, U., & Simanjuntak, M. (2018). The effect of marketing mix and brand image on customer loyalty at premixed mortar. International Journal of Science and Research, 7(3), 49–57.

Snyder, D. J., & Tai, P. A. (2012). customer satisfaction at low cost airlines: A case study of Jetstar Pacific Airlines (JPA) The Clute Institute International Academic Conference San Antonio, Texas, USA 201.

Sukamto, R., Lumintan, D. B., & (2015). The impact of marketing mix towards customer loyalty mediated by cutomer satisfaction of Blackberry Indonesia. iBuss Management 3(2), 316–324.

Thao, P. T. T., Trach, N. X., & Dang, P. K. (2019). The impact of applying good hygiene practices in distribution on pork food hygiene and safety. Journal of Vietnam Agricultural Science, 17(10), 809-815.

Vietnamnews (2019). VN consumers yet to warm to chilled. meat. Available in link: https://vietnamnews.vn/society/463353/vn-consumers-yet-to-warm-to-chilled-meat.html#:~:text=Small%20surveys%20conducted%20at%20traditional,to%20hide%20the%20bad%20taste. Accessed 2.12.2022.

Yoo, B. H. (2000). An examination of selected marketingmix elements and brand equity. Journal of the Academy of Marketing Science, 28, 195-211. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0092070300282002

Downloads

Download data is not yet available.

Published

25-10-2023

Abstract View

579

PDF Downloaded

254

How to Cite

Phương, N. V. (2023). Ảnh hưởng của các yếu tố marketing MIX tới quyết định mua thịt lạnh của người tiêu dùng tại Hà Nội. VNU JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS, 3(5), 63. https://doi.org/10.57110/jebvn.v3i5.264

Issue

Section

Original Article